Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) – Διδακτορικών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 για Αξκους ΣΞ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) – Διδακτορικών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 για Αξκους ΣΞ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) – Διδακτορικών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 για Αξκους ΣΞ

150 150 Chief Editor
ΣΧΕΤ. :α.ΥΑ Υπ’ Αριθμ. Φ.330/76/501906/Σ.3403/06 Ιουλ 17 (Β΄ 2293)
 β.ΠαΔ 3-39/2019/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3β
 γ.ΥΑ Υπ’ Αριθμ. Φ.330/68/212960/Σ.3288/14 Μαϊ 19 (Β΄ 1991)
 δ.ΥΑ Υπ’ Αριθμ. Φ.330/106/219234/Σ.7136/03 Οκτ 20 (Β΄ 4759)
 ε. ΥΑ Υπ’  Αρ ι θ μ . Φ. 33 0 /8/349263/Σ.809/02 Φεβ 22 (Β΄  525)

 ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΠΜΣ  –  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ΥΣ  ΤΟΥ ΣΞ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟ ΥΣ  2023 -2024

  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    1    Διεθνείς Σχέσεις  Τέσσερις (4) Αξκοί (ΠΖ), ένας (1) Αξκός (ΤΘ), ένας (1) Αξκός (ΠΒ) και ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Λγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  2  Βαλκανικές Σπουδές  Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ), βαθμού Λγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  3  Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού  Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) ή (ΜΧ) ή (ΑΣ), βαθμού Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  4  Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια  Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΑΣ), βαθμού Λγού – Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    5  Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη  Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΜΧ), βαθμού Λγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς την κάλυψη διδάκτρων 
  6  Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική  Μέχρι τρείς (3) Αξκοί (ΔΒ), βαθμού Λγού – Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    7    Τηλεπικοινωνίες – ΠληροφορικήΈνας (1) Αξκός (ΔΒ), βαθμού Τχη – Ανχη, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής    Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων    Διδακτορικό
      8Μετεωρολογία (με κατεύθυνση στην Μετεωρολογία – Κλιματολογία – Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον)      Ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Υπλγού – Λγού      Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    9  Τεχνολογία Αεροσκαφών  Ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Υπλγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
        10Μηχανολογία – Μηχανική (στην κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Προσομοίωσης Συστημάτων)      Ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Υπλγού – Λγού      Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    11Αεροναυπηγική (Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών)    Ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Υπλγού – Λγού    Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  12  Υγιεινή – Ασφάλεια  Ένας (1) Αξκός (ΑΣ), βαθμού Υπλγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  13  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  Ένας (1) Αξκός (ΤΧ), βαθμού Λγού – Τχη, απόφοιτος ΕΜΠ/ΔΜΜ-ΔΗΜΜΥ  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    14Μηχανολογία – Μηχανική (με κατεύθυνση στην Αεροναυπηγική)    Ένας (1) Αξκός (ΤΧ), βαθμού Λγού, απόφοιτος ΕΜΠ/ΔΜΜ-ΔΗΜΜΥ    Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς την κάλυψη διδάκτρων 
  15  Βιομηχανική Διοίκηση  Ένας (1) Αξκός (ΤΧ). βαθμού Λγού – Τχη, απόφοιτος ΕΜΠ/ΔΜΜ-ΔΗΜΜΥ  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
      16Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (με κατεύθυνση στις Διεργασίες και Τεχνολογία Υλικών)    Ένας (1) Αξκός (ΤΧ), βαθμού Λγού – Τχη, απόφοιτος ΕΜΠ/ΔΜΜ-ΔΗΜΜΥ    Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς την κάλυψη διδάκτρων 
    17  Τεχνολογία Τροφίμων – ΔιατροφήΈνας (1) Αξκός (ΕΜ), βαθμού Λγού – Ανχη, απόφοιτος τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Γεωπονίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    18Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)  Ένας (1) Αξκός (ΕΜ), βαθμού Λγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    19    Πληροφορική  Ένας (1) Αξκός (ΕΜ), βαθμού Λγού – Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  20  Βιομηχανική Διοίκηση  Ένας (1) Αξκός (ΥΠ), βαθμού Υπλγού – Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    21Πληροφορική (με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα)    Δύο (2) Αξκοί (ΥΠ), βαθμού Υπλγού – Τχη    Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    22    Τεχνολογία ΥλικώνΈνας (1) Αξκός (ΥΠ), βαθμού Λγου – Τχη, απόφοιτος τμήματος Χημικών Μηχανικών  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    23Σύγχρονα Υλικά Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργία  Ένας (1) Αξκός (ΥΠ), βαθμού Λγού – Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    24    Οικονομική Επιστήμη  Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (Ο), βαθμού Υπλγού – Τχη  Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    25  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΓ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
    26    Νοσηλευτική    Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΝ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε έναν (1) Αξκό (ΥΝ) 
    27    Ιατρική  Μέχρι δώδεκα (12) Αξκοί (ΥΙ), βαθμού Λγού – Ανχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε μέχρι τρείς (3) Αξκούς (ΥΙ) 
    28  Κτηνιατρική Ζώων Συντροφιάς  Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΚ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε έναν (1) Αξκό (ΥΚ) 
    29Κτηνιατρική Χημεία – Τεχνολογία ή Μικροβιολογία Τροφίμων    Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΚ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε έναν (1) Αξκό (ΥΚ) 
    30    Διαιτολογία  Μέχρι ένας (1) Αξκός (ΥΚ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη  Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
            31Οδοντιατρική (Περιοδοντολογία – Παιδοδοντιατρική – Ενδοδοντολογία – Οδοντική Χειρουργική – Προσθετική – Στοματολογία – Ακτινολογία και Διαγνωστική Στόματος)            Μέχρι ένας (1) Αξκός (ΥΟ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη            Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
            32Φαρμακευτική (Φαρμακευτική Τεχνολογία – Φαρμακευτική Ανάλυση – Τοξικολογία – Βιομηχανική Φαρμακευτική – Logistics)          Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (ΥΦ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη        Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε μέχρι δύο (2) Αξκούς (ΥΦ) 
          33Ψυχολογία (Οργανωτική και Εργασιακή Ψυχολογία – Κλινική Ψυχολογία – Συμβουλευτική Ψυχολογία – Ψυχολογία της Υγείας – Νευροψυχολογία)          Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΨ), βαθμού Υπλγού – Λγού ή ελλείψει αυτών Τχη        Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με κάλυψη διδάκτρων σε έναν (1) Αξκό (ΥΨ) 
  α  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ (α)  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
    34  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  Ένας (1) Αξκός (Γ) βαθμού Τχη – Ανχη, απόφοιτος Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ    Χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων 
        35  Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) ή Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)  Ένας (1) Αξκός (Γ), βαθμού Λγού ή ελλείψει αυτού Τχη, απόφοιτος Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ      Με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και με την κάλυψη διδάκτρων  Φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(α)  Αφορούν στις μέγιστες παροχές (χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή/και καταβολή μέρους ή του συνόλου των διδάκτρων) του ΓΕΣ προς τους Αξκούς. Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Π/Υ ΓΕΣ 2023 και τις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες, οι παροχές δύνανται να τροποποιηθούν.
  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.