ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες η ΠαΔ 3-39/2019 “ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” (Φ.331.1_7_1276741_Σ.104_15 Ιαν 19_ΓΕΣ_ΔΙΔΟΕ_ΔΙΔΕΚΠ)  η οποία αφορά στην εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. H εν λόγω δγη ρυθμίζει τα εξής θέματα:

α. Τη φοίτηση στελεχών ΣΞ, σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Εσωτερικού – Εξωτερικού.

β. Τη φοίτηση στελεχών ΣΞ, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εσωτερικού – Εξωτερικού.

γ. Τη φοίτηση στελεχών ΣΞ, για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ Εσωτερικού – Εξωτερικού.

δ. Τη φοίτηση στελεχών ΣΞ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι
υποχρεωτική.

ε. Τις παροχές προς τους εκπαιδευομένους (εκπαιδευτική άδεια, κάλυψη διδάκτρων).

στ. Τη διαδικασία αξιολόγησης και επανακαθορισμού των γνωστικών αντικειμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Επίσης το  παρακάτω ΦΕΚ ρυθμίζει τα θέματα που  αφορούν στη συμμετοχή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΦΕΚ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού

Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά,με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, σε τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού,για την απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική του κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί. Ως τέτοια γνωστικά αντικείμενα καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Πολιτικών Μηχανικών.
β. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

γ. Μηχανολόγων Μηχανικών-Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

δ. Χημικών Μηχανικών.
ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
στ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
ζ. Οικονομικής Επιστήμης.
η. Κοινωνιολογίας.
θ. Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
ι. Στατιστικής.
ια. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
ιβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
ιγ. Ιστορίας.
ιδ. Ιατρικής.
ιε. Οδοντιατρικής.
ιστ. Διαιτολογίας (μόνο για τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος)

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού

1. Τα γνωστικά αντικείμενα των μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ εσωτερικού, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και τα οποία δύναται να παρακολουθήσει με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, με ή χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα:

α. Οικονομικής Επιστήμης.
β. Δημόσιας Διοίκησης.
γ. Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
δ. Ελεγκτικής.

ε. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management).

στ. Βιομηχανικής Διοίκησης.
ζ. Ολικής Ποιότητας.
η. Εφοδιασμού (Logistics).
θ. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ι. Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
ια. Διαχείρισης Έργων (Project Management).
ιβ. Στατιστικής.
ιγ. Ναυτιλιακών Σπουδών.
ιδ. Διεθνών Σχέσεων.
ιε. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
ιστ. Ιδιωτικού Δικαίου.
ιζ. Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο.
ιη. Διεθνούς Δικαίου.
ιθ. Ιστορίας.
κ. Μετεωρολογίας.
κα. Επικοινωνιών.
κβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
κγ. Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
κδ. Επιχειρησιακής Έρευνας.
κε. Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
κστ. Περιβάλλοντος.
κζ. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
κη. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
κθ. Μηχανολογίας-Μηχανικής.
λ. Θερμοδυναμικής.
λα. Συστημάτων Αυτοματισμού.
λβ. Ναυπηγικής.
λγ. Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας.
λδ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
λε. Αεροναυπηγικής.
λστ. Ιατρικής.
λζ. Οδοντιατρικής.
λη. Κτηνιατρικής.
λθ. Φαρμακευτικής.
μ. Νοσηλευτικής.
μα. Ψυχολογίας.
μβ. Δημόσιας Υγείας.
μγ. Υγιεινής και Ασφάλειας.
μδ. Διατροφής-Διαιτολογίας.
με. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Επιπροσθέτως στον παρακάτω σύνδεσμο έχε μεταφορτωθεί υπόδειγματα αναφορας συμμετοχής σε ΠΠΣ-ΠΜΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ και ολοκλήρωσης αυτών :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΠΣ-ΠΜΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΜΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι Απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών, λόγω του μεγάλου βαθμού πτυχίου, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Ειδικά οι νεαροί Αξκοι έως 29 ετών, έχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Στους συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά: 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΩΝΑΣΗ”

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ


Τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση Αξκων σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρονται λεπτομέρειες  σχετικά την φοίτηση Αξκων επ’ ωφελεία της ΣΣΕ, σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Eisenhower Leader Development Program» (ELDP), σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (USMA) και το Πανεπιστήμιο COLUMBIA. 

https://link.armylib.gr/7l

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρονται λεπτομέρειες  σχετικά με τη χορήγηση υποτροφίας ύψους $50.000, από το Ίδρυμα «Ανδρέας Δαβίδ»  σε Αξκό του ΥΠΕΘΑ , για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στη σχολή Νομικής και Διπλωματίας “FLETCHER”  του πανεπιστημίου TUFTS της Βοστώνης, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών : ΜΑ in International Negotiation and Conflict Resolution. Η υποτροφία αυτή χορηγείται κάθε χρόνο.
https://link.armylib.gr/7h

Στoυς παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα πτυχία Αγγλικών και τεστ δεξιοτήτων για την επιλογή στα ανωτέρω ΠΜΣ. 


IELTS

TOEFL

GMAT

GRE
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για το ΠΜΣ του Πανεπιστημίου TUFTS της Βοστώνης, μπορώ να τον ενημερώσω σχετικά καθώς έχω συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής το 2013-2014, έχω δώσει εξετάσεις στο GMAT και στο πτυχίο ΙELTS και το 2017 επισκέφτηκα την έδρα της Σχολής στη Βοστώνη όπου συνάντησα Έλληνες καθηγητές και φοιτητές. 
Τέλος, κάθε Οκτώβριο αποστέλλονται στις Μονάδες – Υπηρεσίες οι δγες με τα προγραματισμένα σχολεία εσωτερικού  και εξωτερικού για το επόμενο έτος.Όποιος δεν έχει κάποιο από τα σχετικά έγγραφα μπορεί να επικοινωνήσει και να του το αποστείλουμε μέσω ΣΔΕΠ.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.