Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας www.armylib.gr και του περιεχόμενου της. Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Επιπλέον, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.armylib.gr .

Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες της ιστοσελίδας www.armylib.gr και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι διαχειριστές διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Στο περιεχόμενο του ιστότοπου περιλαμβάνονται και έργα τρίτων – ενδεικτικά – κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα κλπ. τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  www.armylib.gr διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των «Διαχειριστών». Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες, video κλπ), που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.armylib.gr ή σε ειδικές πλατφόρμες (π.χ πλατφόρμα σχολίων) αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών του ιστότοπου ή τρίτων, οι οποίοι παραχώρησαν στους διαχειριστές περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.armylib.gr , παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) των κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων και παρεχομένων υπηρεσιών (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.armylib.gr και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ή να μεταδοθεί ή «φορτωθεί» ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του www.armylib.gr. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής του και χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διαχειριστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι σαφείς, ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη. Το www.armylib.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) για οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας, καθώς και για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως, αστικής ή ποινικής.

Περαιτέρω, οι διαχειριστές καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων λειτουργία των διακομιστών του (servers), όπως και την έλλειψη «ιών» ή άλλων παρόμοιων επιζήμιων στοιχείων και συστατικών, είτε πρόκειται για τον δικό του διαδικτυακό τόπο είτε για άλλα site μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.armylib.gr υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ως εκ τούτου, οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.armylib.gr ο οποίος λόγω του όγκου του περιεχομένου, δεν είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι το www.armylib.gr είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή ή άρνηση ανάρτησης ή δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του. Επίσης, το www.armylib.gr δύναται να προβαίνει σε διαγραφή περιεχομένου το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Εφόσον προκληθεί οιαδήποτε ζημιά στην εν λόγω ιστοσελίδα από τον επισκέπτη/χρήστη λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών ή κατά παράβαση των σχετικών όρων χρήσης, αυτός ευθύνεται αποκλειστικά. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης, δικαστικής ή διοικητικής, που απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση από μέρους του επισκέπτη/χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία, προκειμένου να δηλώσει την ευθύνη του κατά τα ανωτέρω, αλλά και να προβεί στην καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στο www.armylib.gr στην περίπτωση που το www.armylib.gr υποχρεωθεί στην καταβολή τέτοιας ή άλλης δαπάνης σε τρίτο.

Καίτοι το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας δεν θεωρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο ή ανήθικο, επίσκεψη, συμμετοχή ή χρήση της από ανήλικους τεκμαίρεται ότι γίνεται με τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, ενώ για πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής δικαστικής συμπαράστασης, ότι υφίσταται συγκατάθεση των προσώπων που έχουν οριστεί ως συμπαραστάτες τους.

Σε περίπτωση που το www.armylib.gr ενημερωθεί ή ειδοποιηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το ανωτέρω περιεχόμενο και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος έχει αναρτήσει περιεχόμενο ανήθικο, προσβλητικό ή παράνομο, γεγονός για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει το www.armylib.gr.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάζει αυτούς προσεκτικά πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που οι όροι χρήσης υποστούν οιαδήποτε μεταβολή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα.

Καμία τροποποίηση των όρων χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της μεταξύ διαχειριστή και χρήστη συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Κοινοτικού και του Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται επί τη βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Εφόσον κάποια διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται το κύρος και η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Συμφωνείται ρητώς ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν έχει διαπιστωθεί από οιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη κάποιο πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείται να ειδοποιήσει το www.armylib.gr , προκειμένου να προβεί στην άμεση αντιμετώπιση του θέματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.armylib.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των «Διαχειριστών» της ιστοσελίδας www.armylib.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας www.armylib.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.armylib.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας www.armylib.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση οι «Διαχειριστές» διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας  www.armylib.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Ο ιστότοπος  w www.armylib.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά όπως π.χ παροχή πληροφοριών, απάντηση σε ερωτήσεις, παραγγελίες προϊόντων, newsletter κλπ. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο ή εταιρεία καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο ή εταιρεία. Οι «Διαχειριστές» δεν θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας www.armylib.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι «Διαχειριστές» είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)

Η ιστοσελίδα www.armylib.gr στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το όνομα και το επώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την 

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι «Διαχειριστές» καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.armylib.gr διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι «Διαχειριστές» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας www.armylib.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το www.armylib.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Επιπλέον οι διαχειριστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας  σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για την εν λόγω ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.armylib.gr έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των χρηστών. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ιστότοπου τηρούν τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και δεν προβαίνουν σε ενέργειες προσβολής των δικαιωμάτων αυτών. Η τυχόν ανάρτηση έργου στο περιεχόμενο, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν γραπτού αιτήματος, στο email του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα www.armylib.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.armylib.gr , από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (π.χ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων). Η ιστοσελίδα www.armylib.gr δεν ευθύνεται και για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.