ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.334.8_1_6437414_Σ.260_03 ΦΕΒ 2021_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ, το οποίο αφορά στη προκήρυξη μιας θέσης φοίτησης ενός Αξκού αποφοίτου ΣΣΕ βαθμού Λγού – Υπλγού (τάξης 2008 – 2016) , στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Eisenhower Leader Development Program» (ELDP), σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (USMA) και το Πανεπιστήμιο COLUMBIA, με έναρξη τον Ιουν 21 και χρονικής διάρκειας 12 μηνών.

Τα προσόντα των υποψηφίωείναι τα εξής :

α.     Να είναι βαθμού Υπλγού-Λγού, Τάξεων 2008 – 16.

β.     Να     έχουν    Δείκτη    Μάζας     Σώματος    (ΔΜΣ)  εντός των αναγραφομένων ορίων στο Παράρτημα «Ε» της ΠαΔ 3-5/2018/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ

γ.     Να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής επιπέδου «Γ2».

δ.     Να πληρούν τα ειδικά και τυπικά προσόντα του (α) σχετικού.

ε. Πρέπει να διαθέτουν :

 • Πτυχίο «TOEFL» τύπου iBT, με επίδοση άνω των εκατό (100) μονάδων.
 • Πτυχίο «GRE General» (για αποδοχή στο Πανεπιστήμιο) με ελάχιστο απαιτούμενο όριο επιτυχίας:

α.     Verbal Reasoning: 153

β.     Quantitative Reasoning: 144 γ.        Analytical writing: 4

 • Χρονικές Λεπτομέρειες:

α.     Τα υποψήφια στελέχη να υποβάλλουν:

 • Αναφορά  επιθυμίας  συμμετοχής  με  ανάλογη  βεβαίωση ΔΜΣ, έως την 10 Φεβ 21 στις οικείες Δνσεις Ο-Σ.
 • Τα πτυχία iBT και GRE General με τα όρια της παρούσης, ομοίως στις οικίες Δνσεις Ο – Σ, έως την 19 Φεβ 21.

Τονίζεται ότι η διάρκεια ισχύος των πτυχίων GRE και iBT είναι 2ετής και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα επιλογής και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

 • Οι Αξκοί, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των ν. 1394/83 και ν. 3883/10, μετά την περάτωση της εκπαίδευσης τους, θα τοποθετηθούν στη ΣΣΕ για την ενάσκηση ανάλογων καθηκόντων, ενώ επιπρόσθετα θα αποτελούν δεξαμενή εκπαιδευμένων Αξκών για μελλοντική τοποθέτησή τους στη ΣΣΕ ως επιτελείς.
 • Οι Αξκοί, μετά την αποφοίτησή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα για χρόνο 2πλάσιο του χρόνου φοίτησης.
 • Παρέλκει να επισημανθεί η με κάθε τρόπο επιδίωξη της αριστείας από τους Αξκούς οι οποίοι θα φοιτήσουν στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
 • Η ΣΣΕ να ενημερώσει αρμοδίως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το περιεχόμενο της παρούσας και με τη λήψη απόφασης, το USMA και όποια άλλη Υπηρεσία των ΗΠΑ απαιτείται, περί των στοιχείων των προς εκπαίδευση Αξκών.
 • Η τελική επιλογή των υποψηφίων Αξκών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της ΠαΔ 3-5/2018/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση Αξιωματικών στο εξωτερικό, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.armylib.gr/3o-grafio/ekpedefsi-stelechon-se-ai-esoteriko/ekpedefsi-axkon-se-ai-esoterikou-ka/

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.