ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

150 150 Chief Editor

Κοινοποιήθηκε το έγγραφο με ταυτότητα Φ.331.1_16_1360928_Σ.1003_14 ΜΑΙ 2020_ΓΕΣΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕΔΙΔΕΚΠ_3β , το οποίο αναφέρεται σε απόκτηση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (α) σχετικό, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, ο οποίος οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι στο πρόγραμμα σπουδών:

α. Περιλαμβάνονται μαθήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η:


(1) Θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες.
(2) Ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
(3) Εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας.

β. Προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Συναφώς σας γνωρίζεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (ζ) σχετικό, ότι:


α. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του (α) σχετικού.
β. Οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, έχουν απευθείας το δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
γ. Η αναγνώριση του τίτλου σπουδών, ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

3. Κατόπιν των παραπάνω, καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι έχουν αποκτηθεί ή πρόκειται να αποκτηθούν από στελέχη κατόπιν 5ετούς φοίτησης και πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, αναγνωρίζονται ως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών στην
ειδικότητα εκάστου Τμήματος.
β. Η καταχώρηση των εν λόγω τίτλων σπουδών, να πραγματοποιηθεί με μέριμνα των Δνσεων Ο – Σ ενημερώνοντας αρμοδίως τα ατομικά έγγραφα των δικαιουμένων στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές, σύμφωνα με το (ε) σχετικό.

α. Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄/04 Αυγ 17)
β. Φ.900/7/1457190/Σ.196/24 Ιαν 18/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3β
γ. Φ.454/11/294538/Σ.809/07 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (
δ. Αρ. Πρωτ. 24637/Ζ1/13 Φεβ 18/ΥΠΕΘ
ε. ΦΕΚ 3987/14 Σεπ 18 (Τεύχος Β΄)
στ. Φ.900/69/1473012/Σ.2712/18 Οκτ 18/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3β
ζ. Αρ. Πρωτ. 190303/Ζ1/08 Νοε 18/ΥΠΕΘ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.