ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

150 150 Chief Editor

Kοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.758/20/1206417/Σ.1282/02 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4α , στο οποίο επισυνάπτεται το έγγραφο με ταυτότητα Φ.758/64/475678/Σ.207/31 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο, το οποίο λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού μετακινήσεων πολιτών που λαμβάνονται στην επικράτεια σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και με σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, αναγράφει τα κάτωθι σχετικά με τα Βιβλιάρια Νοσηλείας, τους Ελεγκτές Ιατρούς, τις Συμβάσεις και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

1. Έχει τεθεί σε εφαρμογή, από 28.03.2020, η διαδικασία της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για τους πολίτες, κατόπιν άρθρου 36 του ΠΝΠ 68Α΄/20.03.2020. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ήτοι από 20.03.2020 όπως παρακάτω:
α. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να επιλέξουν μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση.
β. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα με τα στοιχεία της συνταγής τους στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email) που έχουν δηλώσει.
γ. Οι ασφαλισμένοι, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα, προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής. Γνωστοποιούν τον αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό. Εναλλακτικά ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει αναζήτηση της συνταγής του ασφαλισμένου εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της
συνταγής.
δ. Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή με email.
ε. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν την φυσική εξέταση του ασθενούς, που είναι στην κρίση του θεράποντος ιατρού.
2. Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης εξ αποστάσεως μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΠΝΠ 68Α΄/20.03.2020. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και πάντως το αργότερο έως τις 30.06.2020, ως κάτωθι:
α. Ο ασθενής ζητά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεμοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή γραπτού μηνύματος στο
κινητό τηλέφωνο (sms), από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής που αφορά σε
σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ως χρονίως πάσχων.
β. Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία, ή δίμηνη, ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως τρεις επαναλήψεις), χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές.
γ. Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικών εγγράφων, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό της συνταγής, έως τις 30.06.2020.
δ. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα, προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της
συνταγής.
ε. Η εκτέλεση των συνταγών θα γίνεται όπως μέχρι σήμερα. Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων προτείνεται η συνταγογράφηση δίμηνων συνταγών.
3. Δίνεται παράταση λήξης ισχύος των συνταγών ασφαλισμένων για ένα μήνα. Η παράταση θα ισχύει για συνταγές με ημερομηνία από 01.03.2020 και για όσες εκδίδονται το επόμενο διάστημα.
4. Υπενθυμίζεται ότι ο συνταγογράφος ιατρός για τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων δεν απαιτείται να συμπληρώνει ειδικό έντυπο, αλλά σύμφωνα με το άρθρ.90 του ν.4600/2019 η ηλεκτρονική συνταγή που περιέχει μόνο το συγκεκριμένο φάρμακο εκτυπώνεται και τηρείται με μέριμνα του ιατρού. Ο φαρμακοποιός κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής ναρκωτικών φαρμάκων και σύμφωνα με το ν.3892/2010, άρθρ.4, παρ.7, υποχρεούνται να εκτυπώνει την εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή και να την τηρεί ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
5. Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο ανειδίκευτος ιατρός Μονάδας όπως και ο ειδικός ιατρός Μονάδος με ειδικότητα για την οποία προβλέπεται περιορισμένο ή καθόλου δικαίωμα συνταγογράφησης, δύναται να συνταγογραφεί ηλεκτρονικά φάρμακα σε οξέα και επείγοντα περιστατικά, καθώς και σε χρόνιες παθήσεις με βάση γνωμάτευση ειδικού ιατρού, εντός των χρονικών ορίων της διάρκειας της γνωμάτευσης, (πδ121/2008, άρθρ 2 περί ανειδίκευτων ιατρών), σε επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας (ΥΑ Β΄3677/2014).
6. Επισημαίνεται ακόμα ότι ο εκτελών τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης λαμβάνει υπ’ όψη ότι η ηλεκτρονική συνταγή ενέχει θέση εντολής ΑΒΝ που πληροί τις προϋποθέσεις του πδ.432/83, ενώ ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις του ν.3892/2010 που από ενάρξεως ισχύος της ΚΥΑ Β΄2786/04.07.2019 εφαρμόζονται και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στον ως άνω νόμο δεν προβλέπεται η ύπαρξη χειρόγραφης εντολής ΑΒΝ μαζί με την ηλεκτρονική.
7. Επιπλέον δικαιολογητικά υποστηρίξεως της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελούν όλα τα έντυπα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τεκμηριώνουν το κανονικό της έκδοσης της συνταγής, όπως ίσχυε και στις χειρόγραφες ΑΒΝ (παραπεμπτικό ή βεβαίωση από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης, γνωματεύσεις Νοσοκομείων – Επιτροπών Απαλλαγών κλπ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της άυλης συνταγογράφησης τα δικαιολογητικά αναγράφονται ως σχόλια στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής και δεν την συνοδεύουν.
8. Θεωρήσεις θα απαιτείται να γίνονται σε ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων συνολικής αξίας άνω των 300€. Οι θεωρήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και δύναται να γίνονται από ελεγκτή ιατρό εξ αποστάσεως, ο οποίος θα οριστεί από κάθε αρμόδιο ΓΕ/ΔΥΓ. Επισημαίνεται ότι στις χειρόγραφες συνταγές φαρμάκων θεωρήσεις θα γίνονται σε όσες η συνολική αξία είναι άνω των 150€.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.