ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)

150 150 Chief Editor

Kοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.758_30_1130054_Σ.1608_30 ΑΠΡ 2019_ΓΕΣ_ΔΥΓ_4ο προς ενηµέρωση των εν ενεργεία στρατιωτικών, ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σε βασικά θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ελλιπής γνώση, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Ν. 154/1975 (ΦΕΚ Α΄185)

β. Π∆ 432/1983 (ΦΕΚ Α΄162) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 340/1994 (ΦΕΚ Α΄181) και το Π∆ 136/2014 (ΦΕΚ Α΄224)

γ.  Σ∆/Ν-∆-Α16/1984/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/4ηΜΕΟ

δ. Φ.750.ζ/106/438329/Σ.2046/01 Αυγ 91/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο (Γ∆)

ε. Αριθµ.Φ.700/4/132914/Σ.3317/25-05-2005/ΥΑ (ΦΕΚ Β΄827) στ. Αριθµ.Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011/ΥΑ (ΦΕΚ Β΄2093) ζ. Αριθµ.Φ.700/47/81659/Σ.266/23-04-2012/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1346) η. Φ.758/357/268497/Σ.624/11 Οκτ 12/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ

θ. Αριθµ.Φ.700/51/83019/Σ.437/27-11-2014/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄58)

ι.    Πα∆ 7-10/2016/ΓΕΣ/∆ΥΓ

ια. Φ.995/11/403756/Σ.40/18 Ιαν 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ/2ο

ιβ. Φ.700/76/405007/Σ.200/12 Απρ 19/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ/2ο

 1. Σας γνωρίζουµε ότι το νοµικό πλαίσιο για την υγειονοµική περίθαλψη των στρατιωτικών των Ε∆, καθώς και των µελών των οικογενειών τους, καθορίζεται µε το (α) σχετικό και το, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, (β) όµοιο.
 2. Πρόθεση του ΓΕΣ είναι η ενηµέρωση των εν ενεργεία στρατιωτικών, ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σε βασικά θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ελλιπής γνώση, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
 3. Ασφαλισµένοι του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, κάτοχοι Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΒΝ), είναι :

α.      Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του ΣΞ και των Κοινών Σωµάτων των Ε∆, καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί του ∆ικαστικού Σώµατος των Ε∆.

β. Τα µέλη οικογένειας των παραπάνω, όπως καθορίζονται στο άρ- θρο 3 του (β) σχετικού

3. Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης για τους ως άνω ασφαλισµένους, έχει ως εξής:

α. Έκδοση των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης [ΒΝ, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και Έντυπα S1-S2], καθώς και τεχνοοικονοµικός έλεγχος των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης εξωτερικού, από το ΓΕΣ/∆ΥΓ.

β. Τεχνοοικονοµικός έλεγχος των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης εσωτερικού από τα Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών (∆ΥΒ-ΜΕΡΥΠ-IV ΤΑΞΥΠ).

γ. Παρακολούθηση των µεταβολών της νοµοθεσίας και άµεση ενηµέ- ρωση των Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών και των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (ΣΝ) από το ΓΕΣ/∆ΥΓ, το οποίο επιβλέπει την εύρυθµη λειτουργία των αρµόδιων οργάνων και παρακολουθεί την καλή εφαρµογή του συστήµατος.
4.Γενικά:

α. Η υγειονοµική περίθαλψη στους στρατιωτικούς παρέχεται, όπως καθορίζεται µε τους ειδικούς κανονισµούς και διαταγές, από τους ιατρούς των Μονάδων και τα ΣΝ.

β. Εάν στην περιοχή όπου υπηρετεί ο στρατιωτικός δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός ειδικότητας ανάλογης της πάθησης ή δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυ- τό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών µέσων ή ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, η δε κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει τη µετακίνησή του στο πλησιέστερο ΣΝ, ή αν αυτή κρίνεται ασύµφορη για το ∆ηµόσιο, οι στρατι- ωτικοί δικαιούνται περίθαλψη ως εσωτερικοί ασθενείς, κατά προτεραιότητα στα κρατικά νοσοκοµεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές και ως εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες ιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκοµείων ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Στις περιπτώ- σεις αυτές, η παραποµπή του στρατιωτικού γίνεται από τον ιατρό της Μονάδας ή το ΣΝ.

γ. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αντιµετώπισης οποιουδήποτε νο- σήµατος ή σωµατικής βλάβης εξαιτίας έκτακτου συµβάντος ή ατυχήµατος, είναι δυνατή η περίθαλψη των στρατιωτικών σε µη ΣΝ, κατά προτεραιότητα ως παρά- γραφο 5β, ή η εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς από ιδιώτες ια- τρούς. Η ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία διαρκεί όσο απαιτεί η πάθηση και µέχρι τη διακοµιδή του ασθενούς σε ΣΝ. Επιπλέον, απαιτείται η άµεση ενηµέρωση της Μο- νάδας του στρατιωτικού και της ∆ΥΓ/Σχηµατισµού.

δ. Η περίθαλψη στις περιπτώσεις των παρ. 5β και 5γ του παρόντος, εγκρίνεται από τον ∆ντή της αρµόδιας ∆ΥΓ/Σχηµατισµού για τους εσωτερικούς ασθενείς και τον ελεγκτή ιατρό, για τους εξωτερικούς ασθενείς.

ε. Η πρόσβαση των µελών οικογένειας σε παρόχους υπηρεσιών υ- γείας πραγµατοποιείται µε ελεύθερη επιλογή.Το ως άνω πλαίσιο της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης στους στρατιωτικούς, καλύπτει κάθε τακτική ή έκτακτη περίπτωση υγείας.

Συναφώς σας γνωρίζουµε ότι:

α. Το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) δεν εφαρµόζεται, επί του παρόντος, στους ασφαλισµένους του ΥΠΕΘΑ. Η συνταγογράφηση και εκτέλεση της φαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, πραγµατοποιείται επί των ΒΝ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

β. Σύµφωνα µε το (ια) σχετικό, δεν απαιτείται η εγγραφή των στελε- χών των Ε∆ στον οικογενειακό ιατρό, ενώ αντίθετα, η υποχρέωση αυτή ισχύει για τα µέλη των οικογενειών τους, λόγω της δυνατότητας των τελευταίων να λαµβά- νουν υγειονοµική περίθαλψη, εκτός από τα ΣΝ, και από τις δηµόσιες δοµές υγείας.

 • Οι βασικές παροχές υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, έχουν όπως στον παρακάτω σύνδεσμο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
 • Η βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης των στρατιωτι- κών, στο πλαίσιο της συνεχούς µέριµνας για το προσωπικό, αποτελεί προτεραιό- τητα για το ΓΕΣ και ως εκ τούτου οι στόχοι, οι οποίοι υλοποιήθηκαν, έχουν όπως παρακάτω:

α.      ∆ηµιουργήθηκε το πληροφοριακό σύστηµα – µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, υπό του ΕΣΕΠ, στο οποίο είναι εγ- γεγραµµένα και παρακολουθούνται τα ΒΝ των στρατιωτικών και των µελών.

β.      Η ετήσια θεώρηση των ΒΝ ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ πραγµατοποιείται µέσω της ηλεκτρονικής πύλης των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, σύµφωνα µε το (ι) σχετικό.

γ.       Εκδόθηκε η (ι) σχετική Πα∆, η οποία αποτελεί το θεσµικό κείµενο, µε το οποίο:

 • Καταγράφεται ενιαία σε µία διαταγή η ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, επί των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης (ΒΝ- ΕΚΑΑ-S1-S2) ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, καθώς και των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους.
  • Εµπεριέχονται οι δυνατότητες και εφαρµογές του ως άνω πληροφοριακού συστήµατος.
 • Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη:

α.      Η εφαρµογή του ΣΗΣ στους ασφαλισµένους του ΥΠΕΘΑ.

β.  Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Π∆ 432/1983, για τη βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε∆ και στα µέλη των οικογενειών τους

Πλέον των παραπάνω βασικών οδηγιών, λόγω του εύρους και του δυναµικού χαρακτήρα της υγειονοµικής περίθαλψης, για κάθε πρόσθετη πληροφορία που χρειάζεται το προσωπικό του ΣΞ, να απευθύνεται:

α.  Στις ∆ΥΒ – ΜΕΡΥΠ -IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ, για την υγειονοµική περίθαλ- ψη στο εσωτερικό (δαπάνες, συµβάσεις, ελεγκτές ιατροί κλπ.), καθώς και την έκ- δοση συµπληρωµατικής σειράς εντολών ΒΝ.

β.      Στο ΓΕΣ/∆ΥΓ:

 • Για την έκδοση των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περί- θαλψης (ΒΝ-ΕΚΑΑ-S1), καθώς και την ετήσια θεώρηση των ΒΝ (τηλ. 210-749- 4930 και 4932).
 • Για την υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό, καθώς και για εξειδικευµένες περιπτώσεις περίθαλψης στο εσωτερικό (τηλ. 210-749-4934).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.