ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το έγγραφο με ταυτότητα: Φ.331.32_70_1365841_Σ.1601_04 ΑΥΓ 2020_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ τροποποιείται η ΠαΔ 3-33/2019 , αναφορικά με την αναγνώριση των επικυρωμένων φωτοαντιγράφων από δικηγόρο. Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι παρακάτω παράγραφοι:

α. Στο Παράρτημα «Ε», αντικαταθίσταται η υποπαράγραφος 1α, με την παρακάτω:

Αναγνώριση Πτυχίων Ξένων Γλωσσών (Πλην Βαλκανικών)
α. Οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί, Ανθστες και οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, υποβάλλουν στη Μονάδα-Υπηρεσία τους αναφορά, με ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εκδοθέντος από Δημόσια Αρχή πτυχίου ή του ακριβούς αντιγράφου αυτού ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει εκδοθεί από Αλλοδαπή Αρχή, υποβάλει αντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο αντιγράφου, πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου (όχι για απόκτηση βιβλίων ) και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφουν τα ακόλουθα:….


β. Στο Παράρτημα «ΣΤ» το εδάφιο 4α (1), αντικαταθίσταται με το παρακάτω:

Για τη χορήγηση του δικαιούμενου ποσού τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη Μονάδα – Υπηρεσία του,αναφορά αναγνώρισης του πτυχίου μαζί με:
(1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου εκδοθέντος από Δημόσια Αρχή ή του ακριβούς αντιγράφου αυτού ή σε πε-
ρίπτωση που το πτυχίο έχει εκδοθεί από Αλλοδαπή Αρχή, υποβάλει αντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο αντιγράφου.

Η παραπάνω τροποποίηση επήλθε κατόπιν ενεργειών της ομάδας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, η οποία συνέταξε, από τις 19 Δεκεμβρίου 2019, αναφορά για συνάδελφο, τονίζοντας την αδικία της διπλής οικονομικής επιβάρυνσης της πληρωμής δικηγόρου για την μετάφραση του πτυχίου και της επικύρωσης από το αντίστοιχο ινστιτούτο, αλλά και την συμμόρφωση των αναγραφομένων στη ΠαΔ με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ, όπου τα μεταφρασμένα πτυχία από δικηγόρο είναι αποδεκτά.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.