ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

150 150 Chief Editor
Παρακαλώ δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης γλωσσομάθειας:

Τροποποίηση 1: Φ.331.32_75_1297970_Σ.3336_12 ΔΕΚ 2019_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ: Τροποποιήθηκε η διαδικασία υποβολής των πτυχίων ξένων γλωσσών από τις Μονάδες. Φ/Α των πτυχίων θα υποβάλλονται και στις αρμόδιες Δνσεις, για προσωρινή μοριοδότηση των στελεχών, έως την υλοποίηση της κατ΄έτος τμηματικής αναγνώρισης των πτυχίων από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ- ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Ε» της ΠαΔ 3-33/2019.

Τροποποίηση 2: Φ.331.32_14_1354534_Σ.167_24 ΙΑΝ 2020_ΓΕΣ_ΔΙΔΕΚΠ: Οδηγίες γιατην αποσαφήνιση της κατάλληλης θεώρησης των προβλεπόμενων πτυχίων, από τον αντίστοιχο φορέα έκδοσης . Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν τα εξής:
α. Υποβολή πτυχίων ξένων γλωσσών, που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο ή την Μονάδα ή από μη προβλεπόμενο επίπεδο και μη υποβολή Φ/Α στην αρμόδια Δνση.
β. Μη υποβολή πρωτότυπων πτυχίων ξένων γλωσσών, που έχουν αναγνωριστεί από την Υπηρεσία.
γ. Υποβολή Φ/Α, αντί πρωτότυπων αποδείξεων και επιπλέον η έκδοσή τους να είναι κατόπιν της απόκτησης του πτυχίου, σε παράβαση των καθοριζομένων.
(2) Το κόστος να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ποσό, ήτοι 1.155 € για τα πτυχία επιπέδου Γ2 και 577,5€ για τα πτυχία επιπέδου Γ1 και Β2.
δ. Πτυχία ξένων γλωσσών που δεν προβλέπονται και απαιτείται η επιπλέον πιστοποίησή τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον εν λόγω φορέα, μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
2. Για την αποσαφήνηση της κατάλληλης θεώρησης των προβλεπόμενων πτυχίων, από τον αντίστοιχο φορέα έκδοσης, ισχύει μόνο η θεώρηση με σφραγίδα όπως παρακάτω:
α. Πτυχία αγγλικής γλώσσας
(1) ECPE, από Ελληνοαμερικανική Ενωση (μπλέ με την ασημοτυπία).
(2) EDEXCEL, από το British Council (μπλέ χρώματος).
(3) CPE, από το University of Cambridge (Αθήνα).
(4) MET (Certificate of Achievement από Ελληνοαμερικανική
Ενωση, μπλέ χρώματος με την ασημοτυπία, ανά βαθμίδα).
(5) TOEIC από Ελληνοαμερικανική Ενωση (μπλέ χρώματος με την ασημοτυπία).
(6) LRN, κόκκινου χρώματος από την έδρα του Ινστιτούτου (London).
(7) NOCN από το British Council (μπλέ χρώματος).
(8) BULATS,από το University of Cambridge ESOL Examinations (μπλέ χρώματος).
(9) CITY & CUILTS από το British Council (μπλέ χρώματος).
(10) Λοιπά προβλεπόμενα πτυχία, θεωρημένα από τα αντίστοιχα Ινστιτούτα.
β. Πτυχία γαλλικής γλώσσας
Από το γαλλικό ινστιτούτο (μπλέ χρώματος).
γ. Πτυχία γερμανικής γλώσσας
Από το γερμανικό ινστιτούτο (Γκαίτε, μπλέ χρώματος).
δ. Πτυχία Ιταλικής γλώσσας
Από το ιταλικό ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μπλέ
χρώματος).
ε. Πτυχία Ισπανικής γλώσσας
Από το ισπανικό ινστιτούτο (Θερβάντες, μπλέ χρώματος)
στ. Κρατικά Πιστοποιητικά (όλων των γλωσσών) -ΙΜΧΑ (αποκτηθέντα μετά την 07 Μαϊ 19), θεωρημένα από Δκτή ή Υδκτή Μονάδος –Σχηματισμού, Δντή ή Υδντή ΕΓ-Επιτελικής Διεύθυνσης)
Όποιος δεν έχει κάποιο από τα σχετικά έγγραφα μπορεί να επικοινωνήσει και να του το αποστείλουμε μέσω ΣΔΕΠ. 

Αναφορά για αποσαφήνιση δγης περί μη αποδοχής των Φ/Α πτυχίων από δικηγόρο:   Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.