ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Παραλείψεις – Αποζημίωση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Παραλείψεις – Αποζημίωση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Παραλείψεις – Αποζημίωση)

150 150 Chief Editor

ΣΧΕΤΙΚΑ

α. ΦΕΚ Β΄2170 (Φ.840/40/37608/Σ.9794/7 Ιουν 19)
β. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ
γ. Φ.331.32/70/1365841/Σ.1601/3 Αυγ 20/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ
δ. Φ.331.32/87/1370171/Σ.2185/6 Οκτ 20/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ
ε. Φ.331.32/40/649303/Σ.1166/5 Μαι 21/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3δ

Κοινοποίηθηκε σήμερα στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.331.32/38/1323230/Σ.299/24 Ιαν 22/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ,το οποίο αφορά σε παραλήψεις οι οποίες έχουν παρατηρηθεί κατά την διαδικασία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την αναγνώριση των πτυχίων ξένων γλωσσών και την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής αποζημίωσης, η οποία πραγματοποιείται από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ ανά τετράμηνο και σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο (γ) όμοιο,. Συγκεκριμένα αναγράφει τα κάτωθι:


α. Υποβολή πτυχίων ξένων γλωσσών για αναγνώριση επιπέδου κατώτερου από Β2. Η Υπηρεσία αναγνωρίζει γλωσσομάθεια επιπέδων Β2,Γ1και Γ2.Τα πτυχία επιπέδου Β1 δεν αναγνωρίζονται από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ, αλλά μοριοδοτούνται με μέριμνα της οικείας Δνσης και μόνο.


β. Υποβολή αθεώρητων Φ/Α πτυχίων ξένων γλωσσών. Τα πτυχία ξένων γλωσσών θεωρούνται από δικηγόρο (χωρίς μετάφραση) ή το ίδρυμα έκδοσης, με εξαίρεση τα Kρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και τις βεβαιώσεις του ΙΜΧΑ, τα οποία θεωρούνται από την Μονάδα-Σχηματισμό.


γ. Υποβολή σχετικής αναφοράς και δικαιολογητικών με ηλεκτρονική διαβίβαση μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ. Τα αιτήματα αναγνώρισης γλωσσομάθειας των στελεχών, πρέπει να διαβιβάζονται στο ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ με ΥΕΣΑ, καθώς περιλαμβάνουν θεωρημένα ή πρωτότυπα δικαολογητικά. Συναφώς. αναφέρεται ότι ένα (1) αντίγραφο του πτυχίου, θα πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία Δνση, για τήρηση στα ατομικά έγγραφα του στελέχους.


δ. Υποβολή Φ/Α αποδείξεων αντί πρωτότυπων.ε. Υποβολή αιτήματος οικονομικής αποζημίωσης μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου, κατά παράβαση των καθοριζομένων στο (β) σχετικό.


στ. Υποβολή πρωτότυπων αποδείξεων με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της απόκτησης του πτυχίου, κατά παράβαση των καθοριζομένων στο (β) σχετικό.


ζ. Υποβολή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού τραπέζης. Τονίζεται ότι το εν λόγω παραστατικό δεν αποτελεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών.


η. Υποβολή πτυχίων ξένων γλωσσών, τα οποία δεν προβλέπονται και απαιτείται η επιπλέον πιστοποίησή τους, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον εν λόγω Φορέα, μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Για την αποσαφήνηση της οικονομικής αποζημίωσης, σας γνωρίζουμε ότι η οικονομική αποζημίωση για απόκτηση πτυχίου ξένων γλωσσών αντιστοιχεί στο ποσό των 1.155 € για τα πτυχία επιπέδου Γ2 και 577,5€ για τα πτυχία επιπέδου Γ1 και Β2.

Από την 01 Μαρ 21 εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα καθορισθέντα στο (β) σχετικό, αναφορικά με το χρόνο αποδοχής και αναγνώρισης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των στελεχών σύμφωνα με το οποίο « η Υπηρεσία θα αναγνωρίζει μόνο τα πτυχία που αποκτώνται κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος» (Παράρτημα «Ε», υποπαράγραφος 1ζ).

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.