ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ

150 150 Chief Editor

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη δικαιώθηκε ως προς την ανάδειξη της αδικαιολόγητης μη αποδοχής επικυρωμένων Φ/Α πτυχίων ξένων γλωσσών από νόμιμα αναγνωρισμένο δικηγόρο, αλλά μόνο από αναγνωρισμένα Ινστιτούτα επιβαρύνοντας με διπλό κόστος όλους τους συναδέλφους. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ.

Δείτε παρακάτω την απάντηση του ΥΕΘΑ σε επερώτηση στη Βουλή: “Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα Γενικά Επιτελεία κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, αποδέχονται πάσης φύσης ευκρινές φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου και ιδιωτικού εγγράφου, νόμιμα επικυρωμένου, είτε από φορέα Δημοσίου είτε από δικηγόρο“.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την απάντηση του ΥΕΘΑ σε επερώτηση στη Βουλή.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διαδικασία κατάθεσης των
απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένα δε με την ΚΥΑ Φ.840/40/37608/Σ.9794/5 Ιουνίου 19 (ΦΕΚ Β ́ 2170/2019), καθορίζονται λεπτομερώς
η διαδικασία, οι περιορισμοί και τα απαιτούμενα, προς υποβολή, δικαιολογητικά για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο άρθρο 3 της ως άνω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον Φορέα παροχής
πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμα επικυρωμένου. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν.2690/9 Μαρ 99 (ΦΕΚ Α ́ 45/99), όπως
έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 4250/26 Μαρ 14 (ΦΕΚ Α ́ 74/14), προβλέπεται ότι υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά:

 • Απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πτυχίων που εκδόθηκαν από φορείς του Δημοσίου.
 • Απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πτυχίων εκδοθέντων από ιδιωτικούς φορείς, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα πτυχίων από ιδιωτικούς φορείς, τα οποία φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα Γενικά Επιτελεία κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, αποδέχονται πάσης φύσης ευκρινές φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου και ιδιωτικού εγγράφου, νόμιμα επικυρωμένου, είτε από φορέα Δημοσίου είτε από δικηγόρο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων, διενεργείται ανά τρίμηνο δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας σε τουλάχιστον 5% των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων πτυχίων ξένων γλωσσών.
Τέλος, αναφορικά με την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης των κατόχων αυτών, εφαρμόζονται απολύτως η σχετική διαδικασία που περιλαμβάνεται στην
προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανεξαρτήτως της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.