ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

150 150 Chief Editor

Η Συνέλευση της μονοτμηματικής Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην με αριθ. 6/20.6.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024:

Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα ανά Ειδίκευση (1. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου, 2. Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Διεθνών Συναλλαγών και Διεθνούς Διαιτησίας, 3. Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου) καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Ι. Αριθμός εισακτέων: 45 με εξετάσεις (15 ανά Ειδίκευση) και 5 δικαστικοί λειτουργοί, διπλωματικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς εξετάσεις.

ΙI. Τα μαθήματα που θα εξετασθούν για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ανάλογα με την Ειδίκευση είναι:

α) Ειδίκευση: Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου το μάθημα Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,

β) Ειδίκευση: Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Διεθνών Συναλλαγών και Διεθνούς Διαιτησίας το μάθημα Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,

γ)  Ειδίκευση:  Ευρωπαϊκού  Δικονομικού  Δικαίου  το  μάθημα  Δίκαιο  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

IΙI. Τα κριτήρια επιλογής και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους, που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι τα εξής:

 1. Ο βαθμός εξέτασης στα μαθήματα: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ή Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με την ειδίκευση επί 10 μόρια.
 2. Ο Γενικός Βαθμός Πτυχίου επί 5 μόρια.
 3. Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας του υποψηφίου στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ επί 2 μόρια.
 4. Η  επαρκής  γνώση  μιας  ξένης  γλώσσας  (Αγγλικής,  Γαλλικής,  Γερμανικής  ή Ιταλικής), ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 • Η γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας επί 5 μόρια ανά γλώσσα και μέχρι 10 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η σχετική ερευνητική, συγγραφική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Η ανωτέρω δραστηριότητα μοριοδοτείται από 0 – 10 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
 • Μία  (1)  Συστατική  επιστολή  από  0  –  5  μόρια  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα: ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  protocol@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 22 Ιουνίου 2023 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 3. Αντίγραφο πτυχίου,
 4. Αναλυτική Βαθμολογία,
 5. Τίτλους  σπουδών  ξένης  γλώσσας  (Αγγλικής,  Γαλλικής,  Γερμανικής,  Ιταλικής), (επικυρωμένο αντίγραφο)
 6. Συστατική Επιστολή και
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων). Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών Σπουδών ορισθεί διαφορετικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα μάθημα σχετικό με την ειδίκευση που επιλέγουν. Η ειδίκευση και το μάθημα που θα επιλέξουν θα δηλωθούν στο έντυπο της αίτησής τους.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.

Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 22 Ιουνίου 2023 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 2. Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
 3. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
 4. Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δ. Όρισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, να υποβάλουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και όπως περιγράφεται ανωτέρω, αίτηση για επιλογή τους άνευ εξετάσεων, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 2. Αντίγραφο πτυχίου,
 3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος
 4. Αναλυτική Βαθμολογία,
 5. Τίτλους   σπουδών   ξένης   γλώσσας   (Αγγλικής,   Γαλλικής,   Γερμανικής,   Ιταλικής) (επικυρωμένο αντίγραφο) και
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Με την αίτησή πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να δηλώνεται η Ειδίκευση, που επιθυμούν να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι της εν λόγω κατηγορίας.

Η επιλογή εισακτέων από την εν λόγω κατηγορία, πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων ανά Κατεύθυνση, είναι δυνητική και θα κριθεί, με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Τομέα Διεθνών Σπουδών, με βάση τις δυνατότητες του Τομέα, λαμβανομένου υπόψη και του αριθμού των αιτήσεων και με βασικό κριτήριο την συνάφεια των τίτλων σπουδών των ενδιαφερομένων με τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Γενικές επισημάνσεις:

– Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

 • Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ. Τα τέλη καταβάλλονται κατά την έγγραφή των φοιτητών στο Πρόγραμμα.
 • Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι. Εφόσον έχει ήδη εκδοθεί Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών αυτή υποβάλλεται επίσης συνημμένα. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 304 παρ. 4 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ. 25310-39847) και στη Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών (τηλ. 25310-39516).

Ιστοσελίδες Προγράμματος : https://link.armylib.gr/76, https://link.armylib.gr/75 και https://link.armylib.gr/86 (6ΧΟΜ46ΨΖΥ1-0Θ2-2)

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.