ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ)

150 150 Chief Editor

Σύμφωνα με το (ιβ) σχετικό, αποφασίστηκε η ανάκληση των χορηγηθεισών αδειών απουσίας (πλην αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνων) του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Μονάδων-Υπηρεσιών του ΣΞ και με το (ιγ) όμοιο καθορίστηκε η διαδικασία αποζημίωσης του μετακινηθέντος προσωπικού.

Σημειώνεται ότι, δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων, το προσωπικό το οποίο διένυε την άδειά του σε περιοχή, η απόσταση της οποίας από την έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας του, είναι μικρότερη των πενήντα (50) χλμ., για το πολιτικό προσωπικό και των εξήντα (60) χλμ., για το στρατιωτικό προσωπικό.

Ειδικότερα, :
α. Για το στρατιωτικό προσωπικό, που λόγω ανάκλησης αδειών, μετακινήθηκε από το(ν):
(1) Τόπο που διένυε την άδειά του στο εσωτερικό, μέχρι την έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας του, προβλέπεται η δικαιολόγηση και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας, μόνο για τις ημέρες ταξιδίου, σύμφω-
να με τις διατάξεις του (β) σχετικού (άρθρο 11) και τα καθοριζόμενα στο (γ) όμοιο.
(2) Εξωτερικό, όπου διένυε την άδειά του, στην έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας του, προβλέπεται η δικαιολόγηση των αντιτίμων των καταβληθέντων εισιτηρίων.
β. Για το μετακινούμενο πολιτικό προσωπικό του Δημοσίου στο εσωτερικό και εξωτερικό, το καθεστώς αποζημίωσής του, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του (ε) σχετικού και της (στ) ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης.
γ. Τυχόν εισιτήρια των μελών της οικογένειας του μετακινούμενου προσωπικού, καθώς και έξοδα διανυκτέρευσης (πχ. διαμονή σε ξενοδοχείο), δεν αποζημιώνονται.

Κατόπιν των παραπάνω καθορίζονται τα εξής:
α. Τα δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενου, λόγω ανάκλησης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, είναι όπως παρακάτω: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
β. Οι απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων, όπως παρακάτω: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 130/1984 (Α΄42) «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει
β. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Περί Οδοιπορικών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσωπικού των ΕΔ», Όπως Τροποποιήθηκε και σχύει
γ. ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ «Κινήσεις Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό»
δ. Αριθ.Οικ.2/56533/0022/10 Οκτ 06/ΥΑ (Β΄ 1772) «Καθορισμός Χιλιομετρικής Αποζημίωσης των Μετακινούμενων Υπαλλήλων για Υπηρεσία με Ιδιόκτητα Μεταφορικά Μέσα»
ε. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94)
στ.Αρ.Πρωτ.Οικ.2/74450/ΔΕΠ/24 Νοε 15/ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
ζ. Αριθ.Οικ.2/73/ΔΕΠ/4 Ιαν 16 ΥΑ (Β΄ 20) «Δικαιολογητικά Αναγνώρισης κι Εκκαθάρισης Δαπανών Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικρατείας»
η. Αριθμ.Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/ΥΑ (Β΄ 2808) «Ρύθμιση των Ειδών των Αδειών του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κατηγοριών του Δικαιούμενου Προσωπικού, των Προϋποθέσεων, της Διάρκειας, καθώς και κάθε Άλλου Αναγκαίου Ζητήματος για τη Χορήγησή τους στο Στρατιωτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», Όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει
θ. Φ.820/55/1187267/Σ.4557/30 Αυγ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ
ι. Φ.845/4/1242617/Σ.553/05 Φεβ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
ια. Φ.845/2/19294/Σ.1863/19 Φεβ 20/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)
ιβ. ΕΠ WAI/O 10 0939Z ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/Β1 (ΟΣΟ)
ιγ. Φ.845/30/1264540/Σ.3235/24 Αυγ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.