ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

150 150 Chief Editor

α. ΠΔ 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού»
β. Ν.2685/1999
γ. ΠαΔ 5-5/2004 «Κινήσεις Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό»
δ. Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40)
ε. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94)
στ. Φ.820/34/56089/Σ.9218/14 Σεπ 19/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ ζ.Φ.845/2/19294/Σ.1863/19 Φεβ 20/Δ΄ΣΣ/ΔΟΙ
η. Φ.845/22/30547/Σ.3958/31 Μαϊ 20/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΟΙ θ. Φ.820_16_36078_Σ.5327_03 ΙΟΥΝ 2020_Δ ΣΣ_ΔΟΙ

Παρακάτω παρέχονται επιπλέον πρόσθετες οδηγίες αναφορικά με την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και ‘ένα παράδειγμα υπολογισμού των εξόδων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ καθώς και υπόδειγμα Φύλλου Πορείας ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ

Διευκρινίζονται λοιπόν τα κάτωθι:
α. Για όλες τις κινήσεις του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού απαιτείται η έκδοση διαταγής κίνησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά το σύνολο των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του ΓΕΣ, με τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος πιστώσεων Κύριου Διατάκτη, καθώς και τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία (Π/Υ ΓΕΣ οικονομικού έτους, ΕΦ, ΑΛΕ). Επιπλέον στοιχεία που αναγράφονται είναι ο αριθμός των Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) και των διανυκτερεύσεων, το μέσο μετακίνησης, καθώς και η ημερομηνία της κίνησης.
Ειδικότερα απαιτείται: (1) Οι ΗΕΕ, όπως τεκμηριώνονται από τη θεώρηση επί του Φύλλου Πορείας (ΦΠ), να μην είναι περισσότερες σε σχέση με τις εγκεκριμένες στη διαταγή κίνησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, οι πραγματικές ΗΕΕ είναι περισσότερες από τις ημέρες που είχαν αρχικά εγκριθεί, τότε απαιτείται η έγκριση επιπλέον διάθεσης πίστωσης στον ΑΛΕ:2420403001 (Ημερήσια Αποζημίωση προσωπικού) από τον εκδότη της αρχικής διαταγής κίνησης για τις επιπλέον ημέρες, που διήρκησε η εκτός έδρας κίνηση του ενδιαφερόμενου.
(2) Να υπάρχει διάθεση πίστωσης στους ΑΛΕ:2420405001 (έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού) και ΑΛΕ 2420404001 (έξοδα κίνησης προσωπικού) στην περίπτωση που προβλέπεται διανυκτέρευση του προσωπικού στον τόπο προορισμού του και στα δικαιολογητικά της δαπάνης να συμπεριλαμβάνεται η απόδειξη διαμονής σε ξενώνα/ξενοδοχείο και εισιτήρια/αντίτιμο εισιτηρίου (αναλόγως του χρησιμοποιούμενου μέσου μεταφοράς) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, για να πληροί η δαπάνη τα απαιτούμενα στοιχεία νομιμότητας, δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθορισθέν μέσο μετακίνησης και στο τελικώς χρησιμοποιούμενο.
Για παράδειγμα εάν στη διαταγή κίνησης προβλέπεται η μετακίνηση με ΚΤΕΛ, προσκομίζεται υποχρεωτικά εισιτήρια του ΚΤΕΛ και όχι του ΟΣΕ. Διαφορετικά,απαιτείται η έκδοση συμπληρωματικής ή έτερης διαταγής.(3) Στις περιπτώσεις χορήγησης ΦΠ από την ΑΣΥΕ στο 424 ΓΣΝ και επιστροφή στην ΑΣΥΕ, να εκδίδεται η απαραίτητη διαταγή κίνησης με όλα τα
απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται ως άνω και να επισυνάπτονται αυτά στη δαπάνη.
(4) Το έντυπο του ΦΠ να συμπληρώνεται ορθά, αναγράφοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να υπογράφεται αρμοδίως. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στη χρήση διορθωτικού, στην αναγραφή του αριθμού των ΗΕΕ και του χρησιμοποιούμενου μέσου (σε περίπτωση χρήσης ΙΧ οχήματος να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος), καθώς και στις νόμιμες κυρώσεις που επέρχονται σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων.
(5) Σε περίπτωση χορήγησης ΦΠ χωρίς την ενσωμάτωση σε αυτό της απαραίτητης Υπεύθυνης Δήλωσης, να υποβάλλεται αυτή ξεχωριστά, χωρίς την παράλειψη κάποιου στοιχείου.
β. Σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) για μετακινήσεις λόγω εκτέλεσης υπηρεσίας στο εσωτερικό του στρατιωτικού προσωπικού, υπενθυμίζεται ότι δεν υφίσταται σύμφωνα με το (α) σχετικό, η πρόβλεψη για αποζημίωση εισιτηρίων προαστιακού ή λοιπών ΜΜΜ για τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο.
γ. Προκειμένου να δικαιολογηθεί η δαπάνη διανυκτέρευσης του στελέχους, εφόσον αυτή προβλέπεται στην διαταγή κίνησης, να προσκομίζεται απαραίτητα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και βεβαίωση μη ύπαρξης κατάλληλου υπηρεσιακού καταλύματος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από το αρμόδιο γραφείο του Σχηματισμού υποδοχή.
δ. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τόσο για το στρατιωτικό {(α) σχετικό}, όσο και για το πολιτικό προσωπικό {(γ) όμοιο}, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται αναλόγως της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα υψηλότερου κόστους από το δικαιούμενο, η δαπάνη αναγνωρίζεται στο ύψος του οριζόμενου βάσει της αντίστοιχης κατηγορίας ποσού. Διευκρινίζεται ότι, ο φόρος διαμονής συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που ορίζει η κάθε κατηγορία.
ε. Σε περίπτωση κίνησης εκτός έδρας στελέχους για εμφάνιση ενώπιον ποινικού Δικαστηρίου ή Ανακριτικής Αρχής, για τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της κλήσης μάρτυρα καθώς και βεβαίωση θεωρημένη από το Διοικητή της Μονάδας ότι η υπόψη κλήση αφορά σε θέματα της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κλήσης του στελέχους ως κατηγορούμενου, εκτός των άλλων απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της αθωωτικής/απαλλακτικής απόφασης προκειμένου να λάβει πλήρη οδοιπορικά έξοδα.
στ. Οδοιπορικά έξοδα λόγω εκτέλεσης υπηρεσίας δικαιολογούνται για διανυθείσα απόσταση (από την έδρα της Μονάδας έως τον τελικό προορισμό) άνω των 60χλμ όπως ορίζει το (β) σχετικό. Για την εύρεση χιλιομετρικών αποστάσεων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, κοινοποιήθηκε με το (η) σχετικό, η δημιουργία ενός νέου εργαλείου με την ονομασία Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.). Η εν λόγω εφαρμογή, παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφου πιστοποίησης αποστάσεων, που αντικαθιστά τον υφιστάμενο έντυπο οδηγό χιλιομετρικών αποστάσεων. Το επίσημο αυτό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης ισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης που εκδίδεται από άλλους σχετικούς φορείς.
ζ. Οι δαπάνες κίνησης, αποστέλλονται στο 12ο ΚΤΣ/12ο ΚΤΣ Υποταμείο Ξάνθης/Διδυμοτείχου εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του μετακινουμένου στην Μονάδα του, προκειμένου να αποζημιώνεται το προσωπικό έγκαιρα και να αποφεύγεται η επιβάρυνση του Π/Υ του επόμενου οικονομικού έτους από τις κινήσεις παρελθόντων ετών. Σε κάθε περίπτωση, κινήσεις παρελθόντων ετών, απαιτείται να έχουν πληρωθεί εντός του Α’ Τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους.
η. Υπενθυμίζεται ότι, υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας έως τα ¾ του δικαιούμενου ποσού από το 12ο ΚΤΣ/12ο ΚΤΣ Υποταμείο Ξάνθης/Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του (α)σχετικού και κατόπιν υποβολής αναφοράς του μετακινουμένου.

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.