ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΑ) – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΙ), ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑ)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΑ) – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΙ), ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑ)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΑ) – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΙ), ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑ)

150 150 Chief Editor
Στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα έχουν μεταμορφωθεί διαταγές και σχετικά έγγραφα που αφορούν τα Ατομικά Έγγραφα των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, καθώς και τις διαδοχικές σημειώσεις αυτών (Έκθεση Αξιολόγησης (ΕΑ) – Ικανότητας (ΕΙ), Σημείωμα Αξιολόγησης και Απόδοσης (ΣΑ).

Tα έγγραφα του πίνακα με Α/Α 11, Α/Α 12 και Α/Α 13, είναι αρκετά σημαντικά καθώς προσθέτουν νέα δεδομένα στην αποτύπωση των Διαδοχικών Σημειώσεων. 

Α/Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1
ΕΠ ΠαΔ4-3/1970/ΓΕΕΘΑΣ/1ο ΕΓ (25 τροποποιήσεις)
Περί του Τρόπου Τηρήσεως των Ατομικών Εγγράφων
των Μονίμων Αξιωματικών
Παρ’ όλο που μετά την έκδοση του ΠΔ-99/01 δεν έχει εφαρμογή, διατηρείται για διαδικαστικούς λόγους καθ΄ όσον επιλύει θέματα που ανάγονται σε χρόνο πριν την εφαρμογή του άνω ΠΔ. Υπό αναθεώρηση
2
ΕΠ ΠαΔ 4-30/2001/ΓΕΣ/1ο ΕΓ
Περί του τρόπου τηρήσεως των Ατομικών Εγγράφων των Μονίμων Αξιωματικών
3
ΕΠ ΠαΔ4-20/2003/ΓΕΣ/1ο ΕΓ
Περί των Ατομικών Εγγράφων των Ανθστων και Μονίμων – Εθελοντών Υπξκων και ΕΠΟΠ
4
ΠΔ 99/2001
ΠΔ_99-2001_ ΑΤΟΜΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
5
Φ.416/162956/Σ.6251/31 Οκτ 2003 (ΦΕΚ 1614/31 Οκτ 2003)
ΦΕΚ_1614 – 2003_ ΑΤΟΜΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΘΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠ
6
ΕΠ ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ/1ο ΕΓ
(14 Τροποποιήσεις)
Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών
7
Ν. 3883/10
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις
8
ΕΠ ΠαΔ 4-19/2012/ΓΕΣ/1ο ΕΓ
(3 τροποποιήσεις)
Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας Ανθστών και Υπξκων
9.
Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18 (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ/18)
Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
https://link.armylib.gr/d
10
Φ.394.1/13/1289609/Σ.1964/05 Αυγ 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ
 ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση της διαδικασίας τυποποίησης αξιολόγησης
 – Οδηγίες Διεξαγωγής Γραπτής και Πρακτικής Αξιολόγησης Στελεχών
 – Οδηγίες Σύνταξης Αρχείων Ερωτηματολογίων και Τομέων Πρακτικής Αξιολόγησης Στελεχών
11
ΕΠ Φ.416.1/47/522861/Σ.7921/12 Σεπ 19/ΓΕΣ_Β1_2α
 
ΘΕΜΑ:Ατομικά Έγγραφα Αξιωματικών (Αξιολόγηση Στελεχών)
 
Σύνοψη εγγράφου: «Στο περιγραφικό μέρος των εκθέσεων αξιολόγησης των στελεχών να γίνεται μνεία της βαθμολογίας που πέτυχε το στέλεχος κατά την διεξαγωγής της γραπτής και της πρακτικής αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται στο έγγραφο με ταυτότητα: Φ.394.1/13/1289609/Σ.1964/05 Αυγ 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ
12
Φ.400/40/1348310/Σ.239/15 ΝΟΕ 19/ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Πολύ σημαντικό έγγραφο για την επικείμενη υποβολή των διαδοχικών σημειώσεων του έτους 2020 .  Στα Παραρτήματα αναγράφει τα παρακάτω:
 
«Α» Οδηγίες Εφαρμογής Αποτύπωσης των Διαδοχικών Σημειώσεων
«Β» Οδηγίες Εφαρμογής Μεμακρυσμένης Καταχώρησης στο ΕΣΕΠ
«Γ» Ενέργειες ΜΔ – Σχηματισμών
«Δ» Πίνακας Συνηθέστερων Σφαλμάτων Κατά την Υποβολή των Διαδοχικών Σημειώσεων
13
BAB 04 0826 OKT 19/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/1Ο ΕΓ (Λογικά θα υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο ανά Σχηματισμό)
Αναγραφή στις Εκθέσεις Αξιολόγησης των καθηκόντων του προσωπικού που συμμετείχε στις «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2019 και ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ – 2019».
14
Απόσπασμα από ΣΚ 112-1
https://link.armylib.gr/b
 
 
  
 
 
 
Υποδείγματα όλων των εντύπων των Διαδοχικών Σημειώσεων θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα: 

Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1
Υπόδειγμα Διαβιβαστικού
2
Υπόδειγμα Διαβιβαστικού με οδηγίες
3
Υπόδειγμα ΑΔΥ
4
Υπόδειγμα ΑΔΥ με οδηγίες
5
Υπόδειγμα Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου
6
Υπόδειγμα Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου  με οδηγίες
7
Αναφορά Υποβολής ΕΑ – ΕΙ
8
Γενικές Οδηγίες
Έγγραφα που απαιτείται να διαβάσω πριν την σύνταξη ΕΑ – ΕΙ
Τα έγγραφα με Α/Α 1 έως Α/Α 6 και Α/Α 8 έως Α/Α 14 του παραπάνω πίνακα. (ιδίως το Α/Α 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι χρήσιμο κατά τη γνώμη μου να μελετηθεί και ο ΣΚ 112-1/2006 (Τυποποίηση  – Αξιολόγηση) καθώς επιπρόσθετα των αναγραφομένων στο έγγραφο του Αυγούστου (Φ.394.1…. Α/Α 10) αναφέρει ότι υποβάλλεται συνημμένα με τις ετήσιες διαδοχικές σημειώσεις, αντίγραφο του Εντύπου Ετήσιας Τακτικής Αξιολόγησης.  

. Πρότυπα αρχεία Έκθεσης Αξιολόγησης (ΕΑ) – Ικανότητας (ΕΙ), Σημειώματος Αξιολόγησης και Απόδοσης (ΣΑ),  μορφής pdf, (έκδοση 2019.1 ή μεταγενέστερη),είναι διαθέσιμα στο WEB – ΕΣΕΠ και πιο συγκεκριμένα στη δικτυακή τοποθεσία (https://esep.army.gr.mil/esep/login/usefulApps.jsf). 

4.  Πρόγραμμα PDFX-CHANGE VIEWER, για την επεξεργασία του αρχείου PDF, το οποίο είναι διαθέσιμο στα «ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ» στο WEB-ΕΣΕΠ ή στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF_XChangeViewer
 

  Ρυθμίσεις Απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτούν, μέσω του φυλλομετρητή σας, ανώνυμες πληροφορίες με την μορφή cookies.
  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.
  Αποκλείοντας κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video.
  Περισσότερες Πληροροφίες
  O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας ή αποδεχτείτε την χρήση τους.